تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
جامعه شناسی 
موسسه اموزشی وپژوهشی امام خمینی 
 
سطح 4