سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی گروه تاریخ واندیشه معاصر 
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز جهانی علوم اسلامی 
ارزیاب 
 
 
برنامه ریزی و ارزشیابی  
همکاری 
مدرسه عالی فقه ومعارف اسلامی (وابسته به مرکز جهانی) 
مشاور 
 
 
مشاوره